Ons kleinkind

by Marianne Driessen
(Duitsland)

Onze dochter is bevallen van een prematuurmeisje met 34 weken en zes dagen. Ze woog maar 5 pond en is 48 cm. Alle kleertjes in de winkels zijn veel te groot en te koud. Eigenlijk brei ik jouw poppenkleertjes, maar zag nu dat er ook geschikte bij zijn voor prematuren.
Wat moet ik doen om in aanmerking te komen van de vijf patronen for free.
O ja ze heet Sigrid en volgens mij is dat een naam van noorse afkomst nu nog noorse kleertjes.
Omdat we niet wisten hoe klein ze zou zijn heb ik nog niks kunnen breien en moet ik snel beginnen.

Groetjes Marianne Driessen

Comments for Ons kleinkind

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 21, 2018
Rating
starstarstarstarstar
In English
by: Kjell

Marianne, In Engels

Our daughter gave birth to a premature girl with 34 weeks and six days. She weighed only 5 pounds and is 48 cm. All clothes in the stores are much too big and too cold. Actually I knit your doll clothes, but now saw that there are also suitable for prematures.
What do I have to do to qualify for the five patterns for free.
Oh yes she is called Sigrid and I think that a name of Norwegian origin is still Norwegian clothing.
Because we did not know how small she would be I could not knit anything and I have to start soon.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Premature Baby Story.