kleine baby

by Monique
(Antwerp belgie )

In de family is er een premature baby geboren. Wat is ze klein alle kleertjes in de winkel zijn te groot

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Premature Baby Story.